•    ساعات کار کلینیک: صبح9-13 عصر17-21

مرکز ارزیابی تخصصی شنوایی و تعادل طالع

طلوع شنوایی شناسی مدرن

تجویز و تنظیم سمعک

بهترین برندهای سمعک جهان در تمامی مدل های دیجیتالی، قابل برنامه ریزی، و هوشمند و همچنین پشت گوشی،داخل گوشی و…

کاشت حلزون

انجام تست های مربوط به کاشت حلزون، کاشت حلزون و تنظیم ها و پیگیری های ثانویه کاشت حلزون در مرکز…