تست های الکتروفیزیولوژیک

OAE : عملکرد سلولهای موئی حلزون را برون دخالت آزمونگر بصورت کاملا اتوماتیک و کامپیوتری با دو روش انجام می شود.

TEOAE : در صورت سلامت مسیر انتقالی و حلزونی پاسخ درست می دهد پس برای غربال نوزادان اهمیت ویژه ای خواهد داشت .

DPOAE : ارزش تشخیصی و کلینیکال در تشخیص ضایعات حلزونی دارد.

A-ABR : بررسی پاسخ ساقه مغز در سطح شدتی تعریف شده جهت غربال شنوایی که بصورت کاملا اتوماتیک انجام می شود.

ABR: عملکرد سیستم شنوایی را از طریق الکترودهایی که به سر وصل می شود ثبت می کند در این آزمایش نیازی به همکاری فرد آزمایش شونده نیست.

ASSR: آستانه هایی شنوایی را از طریق الکترودهایی که به سر می شود بدست آورده و نیازی به همکاری فرد آزمایش شونده نیست.

ادیومتری و تمپانومتری

ادیومتری پایه (PTA )
بررسی شنوایی در دو مسیر هوایی (AC)
استخوانی (BC) و آستانه دردناکی شنوایی (LDL)

تستهای گفتاری (SPEECH TEST)
بررسی آستانه درک گفتار (SRT)
سطح راحتی گفتار ( MCL )
درصد تشخیص درک گفتار (SDS)
و آستانه دردناکی درک گفتار (UCL)

تستهای تکمیلی ( STENGER – ABLB – SISI )
بررسی شنوایی افراد متمارض
بررسی مسیرهای شنوایی فراحلزونی جهت تشخیص تومور اکوستیک و …

تمپانومتری ( TYMPANOMETRY)
بررسی پرده گوش و فشار گوش میانی

رفلکس آکوستیک ( ACOUSTIC REFLEX )
بررسی مسیر رفلکس شنوایی

ارزیابی عملکرد شیپور استاش ( ETFT )
بررسی عملکرد شیپور استاش در دو حالت پرده گوش نرمال و غیر نرمال