در این مصاحبه وضعیت یگانه مدرسی که تحت عمل کاشت حلزون شنوایی قرار گرفته بررسی خواهد شد.
شما بینندگان عزیز همواره می توانند برای رای دهی و گذاشتن نظرات خویش نسبت به ایشان به عنوان چهره ماندگار اقدام نمایند.

لینک مصاحبه در تلویزیون اینترنتی چهره:
https://www.instagram.com/p/BcMo8cnhYOM/

لینک مصاحبه در آپارت: