انجام تست های مربوط به کاشت حلزون، کاشت حلزون و تنظیم ها و پیگیری های ثانویه کاشت حلزون در مرکز ما و تجویزهای موفق کاشت ما را متمایز کرده است.