دکتر محمد رضا طالع

 • ادیولوژیست با قریب به سی سال تجربه در رشته شنوایی شناسی
 • مدیریت مرکز تخصصی ارزیابی شنوایی و تعادل طالع
 • عضو فعال انجمن شنوایی شناسی آمریکا
 • عضو هیئت مدیره انجمن علمی شنوایی شناسی ایران
 • مدیر اجرائی و توانبخشی مرکز کاشت حلزون شنوایی خراسان
 • عضو مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • صاحب چندین عنوان کتاب علمی تخصصی در حوزه شنوایی شناسی
 • کسب عنوان نویسنده برتر در حوزه کتاب های پزشکی از سوی وزارت ارشاد اسلامی
 • کسب عنوان شنوایی شناس برتر استان خراسان
 • عضو هسته مرکزی کارگروه معتمد جامعه شنوایی شناسی ایران
 • محقق و صاحب ده ها عنوان مقالات علمی تخصصی چاپ شده در ژورنال های معتبر داخلی و خارجی